Hvem er vi?
Abloom er Norges eneste organisasjon om og for minoriteter med funksjonsnedsettelser. Abloom er drevet på frivillig basis og daglig leder er Faridah Nabaggala, som selv har et barn med nedsatt funksjonsevne. Festivalen viser filmer fra hele verden, mange av dem aldri før vist i Norge. Vi henter filmer fra Latin-Amerika, Asia og Afrika, men også fra Europa og Nord-Amerika.

Målgruppe

Abloom er en festival som legger vekt på inkludering, og er åpen for alle. Vi inviterer spesielt unge med funksjonsnedsettelser og deres familier. Men også fagfolk, filmskapere, politikere og «folk flest» deltar.

Historikk/bakgrunn

Festivalen startet opp i 2012 og hadde 100 deltakere på den ene dagen festivalen varte. I fjor utvidet vi til tre dager og et samlet publikum på 2500. I år har vi fire festivaldager og forventer et publikum på over 3000 personer.

Hva gjør vi? Målsetninger og aktiviteter

Med Abloom ønsker vi å skape en møteplass og aktivitet i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper, for barn/unge med spesielle behov og deres foreldre, ved å tilby et underholdende, interessant og barnevennlig filmprogram. I år har vi en egen dag for skoleelever, en for barnehager og en for familier. I tillegg er en dag satt av til voksne/fagdag (se program på www.abloom.no).

Vårt mål er å bygge bro mellom familier og samfunnet ved å løfte fram temaet funksjonsnedsettelser. Filmfestivalen gir god anledning til å kombinere opplevelse og opplysning. Filmfestivalen har dessuten som mål å være et kulturtiltak som bidrar til integrering og inkludering av mennesker med annen bakgrunn enn den etnisk norske.
Abloom Filmfestival går av stabelen i uke 47 hvert år, men det betyr ikke at vi bare er aktive denne ene uken i året. Det er full aktivitet gjennom hele året. Vi planlegger og videreutvikler festivalen kontinuerlig, men gjennomfører også en hel rekke andre aktiviteter: Vi deltar på møter, konferanser og samlinger der minoriteter er til stede, og der organisasjoner og institusjoner som jobber med funksjonsnedsettelser er representert. Vi er særlig opptatt av å ha kontakt med minoritetsgrupper for å informere dem om hvordan det norske systemet fungerer, hva funksjonsnedsettelser er, hva familiene kan gjøre for å hjelpe seg selv og sine barn osv. Vi informerer også på skoler og har aktiviteter og egne undervisningsopplegg der. Det er veldig viktig for oss med deltakelse og å bygge ned fordommer og misoppfatninger om funksjonsnedsettelser.

Abloom har samarbeid med en rekke aktører på helsefeltet og i filmbransjen, se www.abloom.no for deltaljer.

Utifra mandatet for lovutvalg som skal utrede behov for endringer i tvangslovgivningen i helse- og omsorgssektoren har Abloom kommet frem til følgende spørsmål:

Hvor mye kunnskap besitter foreldrene om diagnosen?
Hvordan formidler hjepeapparatet diagnosekunnskapen ovefor foreldre med minoritetsbakgrunn?
Er formidlingen av denne kunnskapen godt nok tilrettelagt?
På hvilke måter blir pasientenes rettigheter ivaretatt?
Dersom pårørende finner kritikkverdige forhold er de klar over sine rettigheter og hvordan skal de skal kunne si ifra?

Har dere kartlagt kunnskapsnivået hos foreldrene med minoritetsbakgrunn i forhold til den diagnosen og tvalgstiltaket som ønskes å settes i gang?

Kommentar

Ut fra Abloom sine erfaringer med foreldregruppen som har utviklingshemmede barn så er manglende kunnskap om barnas diagnoser en utfordring. Årsaken til dette er at mange kommer fra ulike deler av verden hvor diagnostisering ikke er vanlig. Manglende kunnskap gjør at foreldre ikke vet hvordan de skal forholde seg til hjelpeapparatet og eventuelt den informasjonen som kommer til dem. Mange føler også skyld og skam når barnet som ikke er som «alle andre». Ofte vet ikke familiene at det er hjelp å få, og de mottar derfor ikke den støtten de trenger og har krav på. Dette er en kampsak for Abloom, for alle fortjener å bli sett.

Ut fra de mange rådgiviningtjenestene vi har hatt med pårørende, har det kommet fram at mange ikke forstår den skriftlige informasjonen de får. Språkbarrieren er den største utfordringen og dette gjelder særlig medisinsk språk. Ofte får foreldrene brev som inneholder mange paragrafer om lovgivning og hvordan de skal klage osv. Imidlertid blir det beskrevet svært lite informasjon om innkallingen til møtet om tvangstiltakene og eventuelt forventninger hjelpeapparatet har til pårørende.

Mange mangler kunnskap om sine rettigheter som pårørende. De mangler også kunnskap om rettighetene til sine barn som er utviklingshemmede. Foreldregruppa opplever i møte med fagpersoner følgende:
Fagpersoner forteller ikke foreldregruppa hvilke rettigheter de har.
Mange fagpersoner har ikke kunnskap om hvilke rettigheter som finnes der ute.
Mange kjenner ikke til FNs menneskerettighetskonvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjør heller ikke foreldrene.

Forslag fra Abloom

Krav om godt nok muntlig informasjon:

Foreldrene har behov for erfaren tolk, spesielt medisinsk språk på morsmålet til foreldrene. Vi etterlyser flere tolker som har medisinsk bakgrunn med minoritetsspråklig bakgrunn som kan brukes i disse sammenhengene for å minske misoppfatningene foreldre ofte sitter med.

Krav om godt nok skriftlig informasjon:

Informasjon om alt som skal skje under tvangstiltakene skal tilpasses foreldrenes språknivå, bakgrunn og kunnskap om diagnosen. gjennom ansvargrupper knyttet til barna burde fagpersonene kartlegge foreldrenes bakgrunn, språkkunnskap og diagnoseforståelse.

Alternativt kan foreldrene få skriftlig informasjon på deres morsmål.

Abloom etterlyser at alle fagpersoner som kommer i møte med den foreldregruppen og målgruppen skal bli kurset innenfor hva slags rettigheter utviklingshemmede har, de pårørende og ikke minst FNs menneskerettighetskonvensjon.

Fagpersoner må forplikte seg til å gi viktig informasjon om rettighetene til pårørende og målgruppen. Kulturell bakgrunnssjekk om de pårørende og målgruppen burde være en del av praksisen hos fagpersoner.

Med bakgrunnssjekk mener vi at fagpersonene skal være forberedt på de pårørende de skal i møte med, for eksempel landbakgrunn, språk osv.

Med vennlig hilsen/Kind regards
Faridah .S.Nabaggala – Kunstnerisk leder/produsent
Abloom