Tilbudet til oss som har psykiske problemer har blitt mye dårligere både i kommunene og på sykehusene – DPS. De som får tilbakefall får ikke hjelp. Eldre som får psykiske problemer får ikke hjelp. Eldre får ikke hjelp for noen sykdommer. Eldre blir sett på som bare en utgiftpost og som det ikke er så farlig med og som helst skulle ha død fortest mulig. Hvorfor skal ikke vi kronikkere få hjelp? Fastlegen min sier at han har fått direktiver fra Riksrevisjonen at vi som er kronikkere ikke skal gis timer og ikke henvises videre. Tilbudet til psykisk syke må bli mye bedre. Alle må få hjelp. Det må bli øremerkede midler til psykiatrien.

Det må bli likt helsetilbud til alle både fattig og rik. Slik det er nå er det stor forskjell på hvilken hjelp får. Rike får mye mere hjelp enn fattige. Selv har jeg mange diagnoser både fysisk og psykiske. Trygdene/alderspensjon må bli mye høyere slik at det går av og leve av dem – ikke bare eksistere. Nå går det ikke ann og leve av dem. Vi kan ikke reise på ferier – ikke gå på konserter osv. Vi kan ikke leve et normalt liv slik som dere andre.

Dere mener at vi er late og ikke gidder jobbe og holder trygdene/pensjonene nede med vilje. Det er ingen som ønsker og være syke og uføre. Vi blir ikke det med vije. Vi ville mye heller vært friske og kunne jobbet. Vi er nederst på rangstigen. Trygdene/pensjonene må minst dobles for at det skal kunne gå ann og leve av dem. Selv har jeg ikke bil (har ikke råd til og ha noen heller). Greier ikke stelle huset mitt selv.

Er enke og bor alene. Hvorfor kan ikke vi syke få nok og riktig hjelp? Hvorfor kan ikke vi få BPA for eks? Jeg har søkt om BPA, men har fått avslag. Har fått praktisk bistand og opplæring 9 timer i uka.Kommunen bestemmer hvordan jeg skal bruke di 9 timene. Støttekontakt – hvorfor kan ikke dem som trenger det få det? De som trenger mye transport – spesialkost o.a. må få grunnstønad/hjelpestønad. Hva med økonomisk støtte til lag og foreninger? Spesielt nå når kommuner og fylker må slå seg sammen.

Det må også gis støtte til voksenopplæring. Hjelpemidler og Hjelpemidlersentraler må fortsatt tilhøre fylkene. Det må bli lettere og få hjelpemidler. I Oslo og Akershus er det spesielt vanskelig og få hjelpemidler. Mye vanskeligere enn ellers i landet. Hjelpemidler må være gratis. Nå blir flere og flere ting tatt vekk fra hjelpemiddelsentralene og vi får beskjed om at vi kan kjøpe dem selv, men det er ikke alle som kan det. Dem som lever på en liten trygd har ikke råd til det.. Høreapparatene må være gratis.

TT-korten får man så lite av at det bare til og erte opp folk. 3 – 4 turer så er dem brukt opp.Man må få mye mere i TT- kort. Lik TT- kort ordning i hele landet. Skjemaet for søking av TT- kort må forandres slik at det passer til alle diagnoser. Skjemaet for søking av TT-kort er ikke tilpasset folk som er blinde og svaksynte bl.a. Voksenopplæringingen må økes slik at vi blinde og svaksynte kan få opplæring i hvordan det er og være blind og svaksynt og hvordan vi skal gjøre ting.

Blindeforbundet må få økonomisk støtte til alt sitt arbeide og økonomisk støtte til Blindeforbundets foreningsvirksomhet.Jeg har både nedsatt syn og hørsel. Det må på plass en psykebil for psykisk syke i hele landet. Psykologer på lik linje med fastlegeordningen i hele landet. Psykiatrisk legevakt må på plass. Leger – hjemmesykepleiere – støttekontakter – fritidskontaker – hjemmehjelpere – BPA må kunne om psykisk helse. Folk med kunnskap om psykisk helse på legevaktene.

Brukermedvirkning må på plass over hele landet. Vi må være med i brukerråd. Brukerråd på plass i NAV systemet og i kommunene. Vi må være med i sykehussysemene – Ja vi må være med over alt. Vi må være med når kommunene skal lage Folkehelseplan. Plan for psykisk helse. Stadped må beholdes slik at dem som trenger ekstrahjelp får det. Universal utforming må på plass slik at alle kan bo hvor dem vil. Ikke bare universal utforming bare enkelte steder. Flere hyandikapplasser rundt omkring. Lederlinjer for blinde/svaksynte må på plass. Blinde/svaksynte må få opplæring i IKT og smarttelefoner bl.a.