Hei, det er mitt store ønske at bruken av mikrobølgebasert teknologi i samfunnet blir revurdert, spesielt hva angår våre yngste borgere – altså i skoler, barnehager. Men også mellom hjemmets fire vegger, selvfølgelig. Man skulle jo tro at det faktum at mikrobølger er en kjent våpenteknologi ville sette klare begrensninger for bruken i det sivile liv, men det skjer bare ikke. Tvert i mot. Det foreligger nå så store mengder forskning som klart konkluderer med mikrobølgenes skadelige effekter under dagens tillatte stråleverdier. Denne forskningen har også foreligget lenge, men uten å bli tatt hensyn til. Forskningen jeg her snakker om har ikke engang blitt enset jfr. føre-var prinsippet. Det er også en kjennsgjerning at den tyske stiftelsen ICNIRP og den påståtte forskning er et rent falsum, og det er ICNIRPs arbeid som legges til grunn av våre nasjonale strålevernsmyndigheter for å hevde mikrobølgestrålingen fra mobiltelefoner, wifi, blåtann, smartmetre etc. som trygg. Nå er det på trappene å innføre 5G med potensielt langt større skadepotensiale, og det kjennes forstemmende å være borger i land hvor myndighetene ikke ivaretar folkehelsa.

Vedlagt er forskning som forteller om skadene ved mikrobølgestråling.