Tusen takk for at  Eldre- og folkehelseministeren vil ha folket sitt innspill! Eg har i den seinare tid blitt meir og meir bekymra for folkehelsa vår, ikkje minst helsa til våre barn og unge. Viktige moment her er:

  • WiFi i skulen
  • Smartmålere/AMS
  • Trådløst i Smarte byer og smarte hjem
  • 5G
  • Mobiler og barn
  • Langtidsvirkninger og akutte virkninger av eksponering for elektromagnetiske felt

Skadevirkninger er allerede påvist, feks på alle dei menneskene som blir dårlige av dei nye snart målerene, AMS. Nokre blir akutt sjuke, med hodepine, svimmelhet, eksem, øresus. På andre kjem plager snikande, i verste fall kreft. Folket blir lurt av Statens Strålevern som ikkje snakker sant om kor skadelig EMF strålinga er.  Vi blir altså påtvunge strømmålere som forurenser i heimane våre med «mulig kreftfremkallende» stråling (som WHO har sett i kategori 2 B) I mange land er det frivillig om ein vil ha smartmåler. Eg ber deg innstendig om å ta kontakt med Norges mest kunnskapsrike på dette feltet, Einar Flydal. Han kjemper ein kamp for oss alle, og har massevis av dokumentasjon.

Skadevirkning på  dyr, insekter og planteliv er no for lengst godt nok påvist til at vi bør komme med føre var tiltak. I nokre land blir bla wifi i skulen FORBUDT. Her i Norge går det feil veg, fleire skuler får wifi. Barna er utsatt for EMF stråling heile dagen, i tillegg kommer strålinga fra smartmålarene på toppen. Wifi i heimen kan slåast av, det kan ein ikkje med dei nye målarane. Motstanden i folket blir bevist med oss alle som har fått fritak for den nye målaren. Leger torer ikkje gå ut med at det er blitt ein auke i hjernekreft. Mange blir ledd av i sitt eige miljø, og velger å være anonyme.

Eg ber deg innstendig om å bruke føre var prinsippet i forhold til dei punkta som eg har lista opp her.

Vi må verne om follkehelsa vår.