Barnehager og skoler er viktige arenaer for å etablere sunne spisevaner tidlig og for å utjevne sosiale forskjeller i spisevaner, og på den måten forebygge ikke-smittsomme sykdommer og fremme læring.

Det er stor interesse for mat og måltider i skoler og barnehager både fra myndigheter, privat næringsliv, frivillige organisasjoner og enkelt personer. Kvalitetssikring av at barnehager og skoler kjenner til nasjonale retningslinjer følges opp med årlige spørringer og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet bistår implementeringene med å samle gode eksempler.

Utfordringen er imidlertid at denne interessen, også for kvalitetssikring, mangler en overordnet plan med klar ansvarsfordeling mellom aktørene som kan samle alle de gode kreftene mot et felles mål. Denne må ikke minst bidra til å sikre forsvarlig kompetanse hos dem som utgjør det siste ledd i planlegging og tilrettelegging av måltidene.

I dag er det opp til den enkelte skole- og barnehageeier å forholde seg – eller ikke – til Retningslinjer for mat og måltider i skoler/SFO eller barnehager, det er ikke krav til at personalet skal ha kunnskap og ferdigheter til å planlegge og gjennomføre måltider for et stort antall barn, det er ikke lagt til rette for at innkjøp av råvarer skal være så enkelt som mulig, og fasiliteter og økonomi legger klare begrensinger på hva som er mulig å servere/lage av mat.

Dette har ført til at mat og måltidstilbudet er ildsjels-/interessebasert, hvilket i sin tur fører til store forskjeller – og sannsynligvis vil bidra til å øke sosiale forskjeller fordi det er de med høy sosial status som vil stille krav/bidra til et godt mat- og måltidstilbud i sin barnehage/på sin skole.

Den nye folkehelsemeldingen bør derfor bygge videre på de mange aktivitetene knyttet til mat og måltider i barnehager og skoler/SFO og kommunalt folkehelsearbeid som har vært gjennomført basert på tidligere meldinger/handlingsplaner ved å oppsummere erfaringer så langt og lage en langsiktig koordinert plan med standarder for et minimumstilbud og tilhørende kompetanseheving og ressurstilgang som muliggjør å gjennomføre dette tilbudet.

Dette vil være i tråd med aktuelle internasjonale føringer for bedret ernæring der Norge bør følge opp. Arbeidsprogrammet for FNs Tiår for ernæringstiltak 2016-2025 fremmer som ett av seks tiltaksområder nettopp å bedre koordinering av tiltak som grunnleggende nødvendig for en bærekraftig folkehelse i tråd med Bærekraftsmålene (1). Under overskriften «Gjennomgang, styrking og fremme av styresett og ansvarliggjøring» sees måten tiltak skal gjennomføres på som særlig viktig. Et avgjørende krav for framgang er at det utvikles tverrsektorielle handlingsplaner for ernæring med ulike aktører og interessegrupper involvert, og at disse bør koordineres av et nasjonalt sektor-overgripende organ. Medlemsstater som allerede har slike planer eller organer bør oppdatere disse i tråd med anbefalingene fra ICN2-erklæringen (2). For Norge vil en slik oppdatering mht mat og måltider i skoler/SFO og barnehager derfor også være et viktig tiltak i tråd med dette arbeidsprogrammet, og et eksempel til etterfølgelse i andre land som har tilsvarende problem med svak kompetanse så vel som koordinering og ressurser når det gjelder måltider i skole og barnehager.

Norge har dessuten forpliktet seg til å følge opp «retten til fullgod mat for alle» som er nedlagt i den internasjonale konvensjonen om økonomiske og sosiale rettigheter, Artikkel 11 (ØSK-konvensjonen som i Norge i 1999 ble innlemmet i Menneskerettighetsloven). Forpliktelsene på dette området og samtidig retten til god kostrelatert helse må altså ikke bare defineres som en målsetning, men operasjonaliseres i planene og ned til siste ledd i de aktuelle tiltakskjedene som fører til barnehagebarns og skolebarns kosthold og ernæringsrelatert helse. En slik fullstendig og koordinert plan for alle ansvarlige synes ikke å finnes i dag.

1) Kilder til og om ernæringstiårets arbeidsprogram: <http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-doa2016to2025-en.pdf> (offisiell); omtale på norsk i NTFE <http://www.ntfe.no/i/2017/2/tfe-2017-02b-1684>.

2) International Conference on Nutrition 2, Roma 2014 http://www.fao.org/about/meetings/icn2/en/