Jeg har tidligere sendt mail angående de nye smarte målerene og min bekymring rundt dette og fått til svar at i 2012 ble det gjort en gjennomgang av forskning på faren ved stråling fra trådløs teknologi, og at dette var ansett som helt trygt.

» Som det fremgår av vedlegget til denne rapporten er denne risikovurderingen omstridt, både med det forskningsmaterialet som forelå i 2012 og det som har tilkommet senere.» Smartmålerne, Jussen og Helsa (se link lenger ned.)

Etter å ha brukt mye tid på å lese om stråling fra både smartmålere, wifi og mobiler, og sett på hvordan mange andre land nå håndterer det at forskningen viser at dette kan være helseskadelig, syns jeg det bør gjøres en ny gjennomgang hvor forskning etter 2012 gås igjennom. Og at det blir lagt vekt på forskning som ikke er finansiert av mobilselskaper eller andre som har økonomiske eller andre interesser i smartmålere, trådløs teknologi, eller mobilindustrien. Det er blitt laget en kunskapsstatus av Einar Flydal som ligger som vedlegg til den Juridiske utredningen av smartmålerne.

Jeg ønsker at føre var prinsippet tas på alvor når det kommer til stråling fra forskjellig smart teknologi. Og at dette skjer straks, selv om det tar tid å gjennomføre en ny gjennomgang av forskningen på området. «Europarådet mener at føre-var-prinsippet bør anvendes når vitenskapelig evaluering ikke med tilstrekkelig sikkerhet kan fastslå risikoen. Med den teknologiske utviklingen vi har i dag, utsettes utvilsomt befolkningen for eksponering av elektromagnetiske felt. Europarådet anfører at det kan være høye menneskelige og økonomiske konsekvenser dersom tidlige advarsler blir forsømt» Fra Smartmålerne, Jussen og Helsa, En juridisk utredning ved Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Kunnskapsstatus ved Einar Flydal. Link til utredning og kunnskapsstatus her: https://einarflydal.com/nedlastinger/

«Som en tydeliggjøring av anvendelsen av føre-var-prinsippet, kan prinsippet inndeles i to vurderingstema.

For det første bør myndighetene være tilbakeholdene med å introdusere juridisk bindene avgjørelser som kan resultere i uakseptabel risiko eller pålegg om noe som det er vitenskapelig usikkerhet om eller offentlige bekymringer om.

For det andre har myndighentene plikt til å treffe forvaltningstiltak som tar hensyn til risiko for alvorlig eller irreversibel skade. Det er uomtivstet at stråling generelt utgjør en stor risiko for alvorlig eller irreversibel skade. Som påvist i vedlegget til vår raport viser en rekke forskningsresultater at det er betydelig risiko knyttet til den form for stråling som skapes av smarte målere» Jussen, Smartmåleren og Helsa.

Grenseverdiene for hva som er tillatt stråling her i landet bør også gås nøye igjennom og settes til et nivå som er forsvarlig i henhold til forskning på området og føre var prinsippet.

Vennelig hilsen

Christina Nesjenger