Den daglige eksponeringen for mikrobølget stråling har de siste 50 årene vokst kraftig. Det store flertall av forskningsstudier påviser helserisiko ved dagens nivåer, samtidig som økning av mikrobølget stråling er blitt en vesentlig del av strategien for et «smartere» samfunn. Vi ser også at helsesektorens førstelinje konfronteres i økende grad med plager som kan knyttes til slik eksponering. Verken strålevernet eller medisinerutdanningen er på høyde med situasjonen – faglig såvel som ressursmessig.
Strålevernet mot helsevirkninger fra ikke-ioniserende stråling må rustes opp, og det må forvaltes utfra foreliggende kunnskap om helsevirkninger, ikke bare på mennesker, men også på dyr, insekter og planteliv. På alle disse områdene er skadevirkningene nå for lengst er godt nok påvist til å berettige føre-var-tiltak.

Jeg viser her til
1. en oversikt over metastudier utarbeidet av prof.em. Martin Pall, en av klodens fremste forskere på det nye sykdomsbildet. De ca 150 publiserte metastudiene det vises til (studier som gjennomgår forskning, dvs. «gullstandarden» innen vitenskapelig belegg), og som alle påviser vesentlige biologiske skadevirkninger fra ikke-ioniserende stråling ved eksponeringsnivåer som i dag er vanlige i våre omgivelser:
Pall, M.L.: 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them, http://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards–dr-martin-l.-pall–eu-emf2018-6-11us3.pdf

2. at i løpet av rundt én generasjon er sykdommer og helseplagersom kan relateres til «cellestress» blitt dominerende, fra å være bortimot fraværende. Dette gjelder en bred vifte lidelser og sykdommer, og cellestress kan relateres til miljøgifter, der elektromagnetiske felt/stråling er den som har vokst overlegent mest de siste 50 årene. Rundt 85% av publisert forskning som er uavhengig finansiert, finner helseskader fra slik eksponering, mens forskning som er finansiert av telekom- og trådløssektoren bare i liten grad finner helseskader. Tilsvarende viser en gjennomgang av all forskning på feltet publisert i Medline 1990 – 2017 at en overveldende andel av forskningsrapportene påviser slik helseskade:
En oversikt og kildeangivelser fins i: Flydal, Einar: Elektromagnetisk stråling – gambler vi med våre barns helse?, i Briseid, Ole m.fl.: Kritiske blikk på skolen, Z-forlag, Oslo, 2018 3. en lang rekke erklæringer og opprop fra medisinere og forskere kloden rundt med tydelige advarsler mot helserisikoen knyttet til den pågående øknining av eksponeringen for mikrobølget stråling. En oversikt over en del slike fins i en «katalog» over foreliggende kunnskap på feltet, her:
Ingrid Wreden Kåss og Sissel Halmøy: Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi og annen EMF er godt dokumentert – Kildesamling: Forskning og advarsler fra fagfeltet, Folkets strålevern, 25.05.2018, https://www.dropbox.com/s/uj27lzl3vdifwx6/Kildesamling-2018-05-25.pdf?dl=0
Alle disse analysene og erklæringer fra fagfolk står i direkte motstrid til konklusjonene fra de utvalg som Statens strålevern baserer sine standpunkter på. Disse utvalgene utsettes for veldokumenterte anklager om å fungere som forsvarsverk for nærings- og sektorinteresser, med presis samme virkemidler som brukt i sin tid av tobakksindustrien.

For nærmere omtale og kildehenvisninger vedrørende bakgrunnen for dagens strålevernspolitikk og hvordan disse utvalgene fungerer og hva de kritiseres for, se for eksempel Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, Vedleggets kapitler 7 – 10. Kan lastes ned på https://einarflydal.com/nedlastinger/