Folkehelsealliansen i Nordland er en samling av 30 partnere som i et forpliktende samarbeid jobber mot en visjon om et freskt Nordland. Alliansen er en modell for hvordan man kan jobbe på tvers av sektorer med, helsefremmende – barnehage, skole, videregåendeskole og universitet, bo og nærmiljø og arbeidsliv. Det satses på arena der folk i alle aldre bor og oppholder seg, og der man gjennom systematisk arbeid har stor påvirkningskraft. Samarbeidet er forpliktende med et mål om å være relevant for kommunene i Nordland og være en premissleverandør for folkehelsearbeid i Nordland.

Nord Universitet har en visjon om å tilby regionale løsninger på globale utfordringer. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap skal være en relevant forskning og utdanningsinstitusjon innen folkehelse og folkehelsearbeid, og ønsker å bidra til å løse framtidige helseutfordringer. Vi skal utdanne en generasjon med studenter som skal bidra til å løse verdens helse og bærekraftsutfordringer. Det betinger at vi utdanner robuste, innovative, kritisk nytenkende og teknologisterke studenter. Bruk av ny teknologi gir et stort mulighetsrom innen systematisk folkehelsearbeid, men kan også skape nye helseutfordringer. Kommunikasjonsplattformer som sosiale medial og digitale plattformer ser man påvirker ungdoms hverdag i stor grad, og for noen psykisk helse negativt. Dette er et sosialt eksperiment på ungdom i en sårbar fase av livet man i dag ikke vet utkommet av. Den nye folkehelsemeldingen bør diskutere dette.

I tillegg til å forske på sammenhenger og effekt har universitetene et ansvar for å forske på implementering av ny kunnskap. Vi har mye kunnskap om sammenhenger, og effekter av tiltak, men vet for lite om langvarig implementering og hvordan vi skal lykkes med varige endinger som påvirker mange menneskers helse på lang sikt. Dette arbeidet kan være arbeidskrevende og kostbart, men bør prioriteres i forbindelse med den nye meldingen.

Studentene våre er en ubrukt ressurs innen folkehelsearbeid. Ser man til utlandet har mange universitet «student teaching clinics», også innen folkehelse. Her kan studenter møte personer med helseutfordringer og utarbeider tiltak og behandling i tverrfaglige student team (under veiledning). Innen mange helseutdanninger er tilgang til praksisplasser og liten tverrfaglig samhandling en utfordring. Etablering av studentklinikker innen forebyggende arbeid vil kunne løse flere utfordringer samtidig.

Lykke til med et spennende arbeid!