Folkehelsealliansen i Trøndelag, som i dag består av 33 partnere, er et godt eksempel på hvordan det offentlige og frivillige sektor kan samhandle i folkehelsearbeidet på regionalt nivå. Alliansen har også invitert næringslivsaktører til diskusjon om deres rolle i dette arbeidet. Fylkeskommunene og kommunene, som har lovpålagte oppgaver i dette arbeidet, kan oppnå langt bedre resultater med å arbeide i partnerskap og sørge for at mange samfunnsaktører spiller på lag i dette viktige arbeidet.

Folkehelsealliansen i Trøndelag satser nå på konseptet ABC for bedre mental helse. Konseptet ble omtalt i Mestre hele livet – Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022). ABC, act, belong, commit, handler om at det å være aktiv, gjøre noe sammen med andre og engasjere seg i noe meningsfullt, kan bidra til bedre mental helse hos individer og i befolkningen.

Vi har mange gode og tydelige anbefalinger for hva vi kan gjøre for å ta vare på vår fysiske helse, men for mental helse har vi manglet slike enkle og gode råd. ABC for bedre mental helse fyller et svært viktig tomrom og kan benyttes av alle, individer så vel som organisasjoner, krever ikke fagkompetanse og kan spille på ressurser som allerede er til stede i samfunnet. Her kan spesielt fritidsarenaen kunne spille en særdeles viktig rolle med sine uformelle/uforpliktende møteplasser.

Bakgrunnen for satsingen er at den norske befolkningen har høy levealder, men likevel betydelig sykelighet i form av kroniske smerter, angstlidelser, depresjonslidelser, utmattelsessymptomer og liknende psykososialt betingede plager i befolkningen. De viktigste folkehelseutfordringene i Norge i dag dreier seg altså om det som plager folk gjennom livet, og dermed mye om mental helse. Samfunnsideologien preges av de olympiske idealer; raskere, sterkere, høyere. Folkehelsa preges også av dette. Stressrelaterte sykdommer og plager dominerer. Vi har et bekymringsverdig høyt og økende antall ungdom som får problemer med sin skolegang på grunn av stressrelaterte problemer og spillavhengighet. Vi har et unødvendig høyt sykefravær der hovedårsakene er psykiske plager og stressrelaterte smerteplager. Vi vet at mentale helseplager også øker risikoen for fysiske sykdommer. Stress øker risikoen for fedme, og vi har en formidabel økning i andelen med fedme og derigjennom diabetes i befolkningen. I alderdommen er passivitet, ensomhet og sosial isolasjon et uttalt problem og en stor utfordring for samfunnet. Ved å bedre den mentale helsa, vil vi også bidra til å bedre den fysiske helsa.

Vi håper Regjeringen vil stimulere til økt anvendelse av ABC for bedre mental helse i hele samfunnet.