Det er utført mange titalls studier av helseeffekter av menneskeskapt ikke-ioniserende stråling, og resultatene er samlet i mange rapporter, metastudier og kildesamlinger. Effektene har man kunnet observere i mange tiår. Forklaringsmodellene har hovedsakelig oppstått eller blitt kjent i dette tusenåret.
Europarådets resolusjon 1815 uttrykker at «The Assembly regrets that, despite calls for the respect of the precautionary principle and despite all the recommendations, declarations and a number of statutory and legislative advances, there is still a lack of reaction to known or emerging environmental and health risks and virtually systematic delays in adopting and implementing effective preventive measures.».

Vi håper Folkehelsemeldingen kan endre på dette.

Innspill til folkehelsemeldingen

Skadevirkninger av strålig fra trådløs teknologi og annen EMF er godt dokumentert

International Doctors’ appeal 2012