Kvalitetsreformen Leve hele livet?
Hovedfokus: De eldste og sykeste

Mål: At de har rett til en sykehjemsplass når personen selv og de pårørende vurderer at behovet er til stede. Slik situasjonen er nå fungerer kommunen som Bukken som passer havresekken. Kommunen bestemmer hvem som får stå på venteliste for sykehjemsplass… og ventelistene representerer ikke behovet sett fra brukernes ståsted. I stedet sier kommunen at de kan gi et fullverdig tilbud hjemme… dette sier de samtidig som hjemmetjenesten framstår rigide og lite smidig mht hvilke tjenester de kan gi. De har en «smørbrødliste» over tjenester de yter … uavhengig av behov. Dette henger ikke sammen. Resultatet er uverdig og utilfredstillende , både for de eldste og sykeste og også for deres pårørende. Så lenge dette fortsetter i samme spor gir det negative ringvirkninger både for de eldste og deres pårørende helsemessig. Et stort arbeid som må gjøres her; få oversikt over antall på venteliste for sykehjem + hvor mange som har søkt men ikke får stå på venteliste. Hva er tidsmål for å få vekk ventelistene. Snakk med disse eldre/pårørende/brukerorganisasjoner og hør om deres situasjon og behov. I stedet for å oppsøke de som er så heldig å ha fått sykehjemsplass. Dette er min mening ut fra min erfaring i Stavanger kommune.

Mvh en med bakgrunn som vernepleier og pårørende over mange år