Den daglige eksponeringen for mikrobølget stråling er en utfordring fagfolk over hele verden påpeker på med vitenskapelige analyser og forskning. Er jeg riktig informert påviser store flertall av forsknings studier helserisiko ved dagens nivåer, samtidig som økning av mikrobølget stråling er blitt en vesentlig del av strategien for et «smartere» samfunn (slagord «smartmålere» eller «5G dekning»). Jeg selv sliter sterkt og føler meg dårlig, og jeg blir utslitt, har dårlig kondisjon og konsentrasjonsevner oppholder jeg meg i «nærheten» av master, smartmålere o.l. Heime bruker vi f. eks. ingen trådløst nett, mikrobølgeovn, Wifi eller Bluetooth. Samtidig var legen ikke i stand til å forstå utfordringer jeg har hver dag. Da lokalt nettselskapet varslet oss om montasje av de nye «Smartmålere» reagerte jeg omgående og bad legen om bekreftelse at jeg reagerer på elektromagnetiske felt. For å hjelpe legen å finne god begrunnelse dokumenterte jeg plagene. I tillegg fikk ho vitenskapelige dokumentasjon fra utlandet som viser og dokumenterer risikoen. Kommentaren jeg fikk var svært skuffende. «Dette er en interessant teori! Det synes at verken strålevernet eller medisinerutdanningen er på høyde med situasjonen – faglig såvel som ressursmessig.

Jeg følger bloggen av en fyr som heter Einar Flydal og det er skremmende at f. eks. Strålevernet mot helsevirkninger fra ikke-ioniserende stråling må rustes opp, og det må forvaltes utifra foreliggende kunnskap om helsevirkninger, ikke bare på mennesker, men også på dyr, insekter og planteliv. På alle disse områdene er skadevirkningene nå for lengst godt nok påvist til å berettige føre-var-tiltak. Jeg skjønner ikke at Strålevernet ikke er nødt til å reagere på dette «motparter» viser på. Bare å reagere med ignorans eller å påpeke på vitenskapelig resultat fra «sine» vitenskaper kan ikke være godt nok. Vi lever ikke lenger i Middelalderen og kloden er vell ikke en flat skive?

Einar Flydal påpekte dere allerede på en oversikt over metastudier utarbeidet av prof.em. Martin Pall, en av klodens fremste forskere på det nye sykdomsbildet. De ca 150 publiserte metastudiene det vises til (studier som gjennomgår forskning, dvs. «gullstandarden» innen vitenskapelig belegg), og som alle påviser vesentlige biologiske skadevirkninger fra ikke-ioniserende stråling ved eksponeringsnivåer som i dag er vanlige i våre omgivelser:

Pall, M.L.: 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them, http://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards–dr-martin-l.-pall–eu-emf2018-6-11us3.pdf
at i løpet av rundt én generasjon er sykdommer og helseplager som kan relateres til «cellestress» blitt dominerende, fra å være bortimot fraværende. Dette gjelder en bred vifte lidelser og sykdommer, og cellestress kan relateres til miljøgifter, der elektromagnetiske felt/stråling er den som har vokst overlegent mest de siste 50 årene. Rundt 85% av publisert forskning som er uavhengig finansiert, finner helseskader fra slik eksponering, mens forskning som er finansiert av telekom- og trådløssektoren bare i liten grad finner helseskader. Tilsvarende viser en gjennomgang av all forskning på feltet publisert i Medline 1990 – 2017 at en overveldende andel av forskningsrapportene påviser slik helseskade.
En oversikt og kildeangivelser fins i: Flydal, Einar: Elektromagnetisk stråling – gambler vi med våre barns helse?, i Briseid, Ole m.fl.: Kritiske blikk på skolen, Z-forlag, Oslo, 2018
en lang rekke erklæringer og opprop fra medisinere og forskere kloden rundt med tydelige advarsler mot helserisikoen knyttet til den pågående øknining av eksponeringen for mikrobølget stråling. En oversikt over en del slike fins i en «katalog» over foreliggende kunnskap på feltet, her:
Ingrid Wreden Kåss og Sissel Halmøy: Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi og annen EMF er godt dokumentert – Kildesamling: Forskning og advarsler fra fagfeltet, Folkets strålevern, 25.05.2018, https://www.dropbox.com/s/uj27lzl3vdifwx6/Kildesamling-2018-05-25.pdf?dl=0

Alle disse analysene og erklæringer fra uavhengige fagfolk står i direkte motstrid til konklusjonene fra de utvalg som Statens strålevern baserer sine standpunkter på. Disse utvalgene utsettes for veldokumenterte anklager om å fungere som forsvarsverk for nærings- og sektorinteresser, med presis samme virkemidler som brukt i sin tid av tobakksindustrien.
For nærmere omtale og kildehenvisninger vedrørende bakgrunnen for dagens strålevernspolitikk og hvordan disse utvalgene fungerer og hva de kritiseres for, se for eksempel Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, Vedleggets kapitler 7 – 10. Kan lastes ned på https://einarflydal.com/nedlastinger/

Kan det ikke være greit at de som mener at alt er «helt ok» må stille seg utfordringer motparten (de som ikke mener at alt er «helt ok») påviser (eller beviser) på? I dag må det være mulig at begge sider blir utfordret å bevise og dokumentere at noe er «sånn» eller «ikke sånn». Da jeg begynte å studere mitt fag lærte jeg meg bl. annet å jobbe vitenskapelig. Hva mener dere? Er livet av oss (og jeg mener oss mennesker, men også dyre- og plantelivet) ikke verdifullt nok for å forhindre skader, bare på grunn at finansielle interesser er viktigere (og sterkere) enn vi som har plikt til å forsvare demokratiske forhold? Rett på livet, på helse … er dette bare slagord vi bruker i forbindelse med høy dager? Jeg håper at min bidrag er av interesse og jeg hilser dere

med vennlig hilsen
Hardy Micheel