Departementet tilstreber en god og forebyggende folkehelsepolitikk som legger til rette for at hver enkelt skal kunne ta gode valg for in egen helse.

Det er spesielt ett forhold jeg mener er viktig å ivare for å få til «en god og forebyggende folkehelsepolitikk». Det at innføring av ny teknologi må skje etter ‘føre-var’-prinsippet’, og utfra bred kunnskap hentet fra flest mulig fagområder. Om og når det fattes vedtak om innføring av ny teknologi må den enkelte få størst mulig grad av valgfrihet, både til å velge og til å velge bort, der dette er mulig.
Dette er spesielt viktig i forhold til ‘smart-teknologi’ og ‘5G-teknologi’, ettersom det er stor usikkerhet knyttet til hvilken effekt slik teknologi vil ha for den enkeltes helse og livsutfoldelse, på kort og lang sikt. Dette går jeg nærmere inn på i vedlagt notat.

Mvh

I Elisabeth Fougner