Det foregår no ein installasjon av AMS målar der det ikkje er lett å sei nei til installasjonen. Uten å ha påvist el-følsomheit vil eg likevel påberope meg å sjølv bestemme kva strålingar eg skal ha i huset mitt. Dette ynksjer eg skal kunne gjennomførast utan erklæring frå lege eller psykolog. Eg er og har alltid vore skeptisk til all stråling vi er utsett for, og som ein innskoten bisetning imøteser eg også reglar i det offentlege rom: skular, barnehagar særleg, men også offentlege kontorer og arbeidsplassar generelt.

GDPR inneheld reglar for at nettselskap skal ha samtykke for å kunne installerer AMS hos norske kundar. Kor er det teke hensyn til?

I tillegg til den daglege strålingspåverknaden frå AMS målar stiller eg også spørsmål til datasikkerheita. Kva om andre statsmakter «hacker» målarane og for eksempel skrur av straumen til alle?

Mine oppmodingar er: Stopp tvungen installasjon av AMS målar!

Og: For å beskytte mennesker, dyr og planteliv: Få regulert all trådlaus stråling i samfunnet vårt!