Det anbefales herved å sette seg inn «produktets» virkning FØR BRUK for rette vedkommende om følgende i pkt. 2 skulle vise seg å være riktig…

1. Eventuelle usannheter ang AMS-målere hører ikke hjemme i en folkehelsemelding. Madamen og jeg avtalte med Hafslund Nett vedr monteringsdato av ny AMS-måler/smartmåler/smartmeter og fikk forespeilet 5-6 pulseringer via elektromagnetisk stråling per minutt samt at strålingen var langt svakere enn 4G mobiltelefon i aktiv samtale. Etter å ha sømfart www.einarflydal.com sin faktabaserte hjemmeside hvor fagfolk har målt pulseringer hvert 0,6 minutt samt stråling 3 ganger sterkere enn 4G mobiltelefon, så har vi mista totalt trua på «folkehelsa»!!!

2. Bokas første del er en juridisk utredning fra Advokatfirmaet Erling Grimstad AS, som har utredet enkelte sider ved helserisiko fra de 2,9 millioner AMS/smartmålerne som er under utplassering i Norge. Utredningens konklusjoner innebærer blant annet:

Det er tatt for lett på helserisiko-siden i forhold til hva forskningen tilsier. Det grunnlaget som norske helsemyndigheter bygger på, er åpenbart for bastant avvisende til at det foreligger vesentlig helserisiko, og er i strid med en føre-var-praksis som burde vært fulgt. Blant annet er miljøkonsekvenser ikke utredet.

Det er juridisk uholdbart å forby legene å skrive i attester at pasienter blir syke av de nye målerne, slik Helsedirektoratet gjorde våren 2018. Det fins åpenbart kunnskapsgrunnlag som tilser at mange vil få helselidelser, akutt og på sikt, og Helsedirektoratet har ikke adgang til å forby legene å benytte slikt kunnskapsgrunnlag for attester.

Jussen gir likefullt den enkelte borger små muligheter til å vinne fram mot myndighetene med krav som synes rimelige dersom de skal kunne beskytte seg mot helseplager fra målere i sine omgivelser, selv om de blir akutt syke. Dette er et politisk problem.

Til grunn for advokatenes utredning (69 sider) ligger et vedlegg (207 sider) skrevet av Einar Flydal, som gir en oversikt over målerne og mikrobølgeteknologien, strålingen og grenseverdier og forskningen på helsevirkninger, forklaringer og advarsler fra medisinsk hold, og – ikke minst – en historisk gjennomgang av hvordan dagens utilstrekkelige grenseverdier ble fastsatt og forsvares. Det dokumenteres hvordan dette skjer på nøyaktig samme vis som tobakksindustrien i sin tid forsvarte sin forretning. https://www.z-forlag.no/produkt/smartmalerne-jussen-og-helsa/
Ellers kan gratis PDF lastes ned fra nevnte nettside.

Lena og Kenneth