Vi mener at seksuell helse må ses i sammenheng med både psykisk og fysisk helse, og stortingsmeldingen om folkehelse må ta utgangspunkt i at vi mennesker er seksuelle hele livet, og at alle har en seksualitet.

Det er også behov for oppdatert kunnskap om hiv i helsesektoren og i eldreomsorgen.
Med nye medisiner lever hiv-positive lenger og andelen eldre hiv-positive øker. Dette får betydning for eldreomsorgen. Pilotstudien «Å bli eldre med hiv», viser at mye tyder på at hivpositive lever med en bekymring for framtida. Det påpekes også at de som er eldre og/eller har levd lenge med hiv kan representere nye typer helseutfordringer som resultat av kombinasjonen av å bli eldre og samtidig være hiv-smittet. Mange som lever med hiv opplever også fordommer og manglende kunnskap om hiv i møte helsesektoren. I dag smitter ikke hiv når man går på vellykket behandling. Oppdatert kunnskap om hiv i helsesektoren og i befolkningen generelt er viktig for god helse og livskvalitet for mennesker som lever med hiv.

Det er også behov for økt flerkulturell kompetanse i helsesektoren. Ulik kulturbakgrunn, språk, etnisitet, livssyn, livsvalg og erfaringer gjør at det kan være vanskelig å snakke om tabubelagte temaer som seksualitet og hiv i møte med helsesektoren.

Regjeringens melding må, i tillegg til forebyggende tiltak, inkludere helsefremmende tiltak, og på den måten bidra til god helse og økt livsmestring, for alle, uavhengig av alder, kjønn, status, geografi, kulturell bakgrunn og etnisitet, livssyn, funksjonsevne eller lignende. Meldingen må videre være inkluderende og bidra til å fremme mangfold.