Nasjonalforeningen for folkehelsen takker for muligheten til å komme med innspill til arbeidet med ny folkehelsemelding.

I denne runden vil vi peke på tre hovedutfordringer som meldingen må svare på:

  1. Sosial ulikhet
    Nasjonalforeningen for folkehelsen mener at i arbeidet med ny folkehelsemelding må perspektiver knyttet til sosial ulikhet tydeligere inn. Utvikling av større sosiale og økonomiske forskjeller i samfunnet vil gi større helseforskjeller. Vi mener at gode befolkningsrettede tiltak og strukturelle endringer som reduserer betydningen av den enkeltes valg i det daglige vil bidra til å gi likere mulighet for god helse. Meldingen må vise hvilke grep regjeringen vil ta for å redusere sosial ulikhet og den ulike fordelingen av muligheter for god helse.

  2. Fornyet perspektiv på levevaner
    Nasjonalforeningen for folkehelsen er en organisasjon som ikke bruker pekefinger mot enkeltmennesket. Vi mener at levevaner er sterkt knyttet til hvilke levekår folk lever under og hvilke ressurser de har, og at opplevelsen av mestring og livskvalitet er viktig i denne sammenhengen. Sunne levevaner er i stor grad et spørsmål om overskudd til å mestre hverdagens krav. Vedvarende stress er en risikofaktor både for psykiske lidelser, redusert fysisk helse og overskudd til gode helsevalg. Vi mener derfor det er viktig med mer helhet i innsatsen for gode levevaner, psykisk helse og livskvalitet på livets arenaer. I skolen må for eksempel universelle tiltak som fysisk aktivitet hver dag kombineres med innsats for å styrke elevenes mestringsfølelse.
  3. Frivillighetens betydning og rolle i det lokale folkehelsearbeidet
    Frivilligheten står i en særstilling ved at de kan nå mennesker på en likeverdig måte. Nasjonalforeningen for folkehelsen har helselag og demensforeninger over hele landet, og når bredt ut med gode tiltak for befolkningen. Det kan være en utfordring at små lokale organisasjoner kan føle seg fremmedgjort i møte med kommunale styringssystemer. Skal kommunene få et godt samarbeid med frivilligheten, må det skje på frivillighetens premisser. Vi må få bidra i samarbeid med det vi kan, uten å være eksperter på kommunale prosesser. Nasjonalforeningen for folkehelsen mener derfor at det må tilrettelegges bedre for lokale lag og foreninger i program for folkehelse i kommunene.

Nasjonalforeningen for folkehelsen innspillmøte Tromsø 5.april