Norges Fjellstyresamband er interesseorganisasjon for de 94 fjellstyrene i Norge. Fjellstyrene forvalter rettigheter og herligheter i statsallmenningene etter rammer fastlagt i Fjelloven. Statsallmenningene dekker de fleste store høyfjellsområdene i Sør- og Midt-Norge samt noen mindre lavereliggende arealer.

Landets 94 fjellstyrer administrerer all jakt og fiske og driver omfattende tilrettelegging for annet friluftsliv på nær 30 mill. daa statsallmenning i Sør- og Midt-Norge – se mer om fjellstyrene på www.fjellstyrene.no.

Fjellstyrene bidrar årlig til at svært mange personer får tilgang til jakt, fiske og annet friluftsliv. Fjellstyrene er samlet Norges største tilbyder av jakt og fiske til allmennheten og eier og drifter 400 hytter og buer og tilrettelegger for annet friluftsliv. Fjellstyrene er en sentral aktør for å legge til rette for at folk kommer seg ut i naturen, og bidrar ved dette til viktig folkehelsearbeid og livskvalitet.

I Handlingsplan for friluftsliv fra 2018 heter det at Regjeringen vil; Sørge for at …. fjellstyrene fortsatt sikrer allmennheten god og rimelig tilgang til jakt.

Rimelig jakt og fiske er i dag sikret gjennom prisregulering i egen forskrift.

Statsallmenningene har også tilbud til andre enn jegere og fiskere, og den tilrettelegging som gjøres av fjellstyrene kommer mange grupper av befolkningen til gode. Eksempelvis kan nevnes tilbudet om leie av hytter/koier, båtutleie, tilrettelegging i form av klopper/broer, hundetreningsområder, tilrettelagt informasjon om områdene og mulighetene for friluftsliv og tilbud om arrangementer og opplæring, gjerne i samarbeid med andre som eksempelvis frivillige organisasjoner som lokale jeger- og fiskerforeninger o.l. Fjellstyrenes tilbud bidrar til å aktivisere store befolkningsgrupper.

Også planlegging og forberedelser til jakt, fiske og annet friluftsliv hos fjellstyrene, sørger for både fysisk og psykisk folkehelse til svært mange!

Den betydelige innsatsen fjellstyrene gjør for å stimulere til et aktivt friluftsliv, trivsel og folkehelse for store befolkningsgrupper, avspeiles ikke i systemet for finansiering av fjellstyrene. I et folkehelseperspektiv er fjellstyrenes arbeid på dette området et viktig bidrag. Det er derfor viktig at folkehelsemeldingen bidrar til å sikre en grunnfinansiering av fjellstyrene med et statlig tilskudd over statsbudsjettet.

Vennlig hilsen
Norges Fjellstyresamband