Innspill til regjeringens arbeid med ny stortingsmelding om folkehelse: Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter som del av folkehelsemeldingen

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er et fagområde som over de siste 20 -30 år har hatt store faglige fremskritt ikke minst takket være WHO, Verdens helseorganisasjons særlige innsats på dette feltet. Kan utfordringer innen dette helseområdet i større grad bli et anliggende i folkehelsemeldingen? Det er flere argumenter for at seksuell helse bør få en seriøs plass i Folkehelsemeldingen.

UNFPAs globale rapport fra 2017, om sosial ulikhet i seksuell helse, dokumenterer fra de fleste land i verden, ulike sider av for eksempel prevensjons-tilgang, og prevensjons-bruk.

Denne rapporten ble lansert fra OsloMet, Norge.

Det er overraskende at det per i dag på nasjonalt nivå i Norge ikke finnes systematisk dokumentasjon og undersøkelser om flere forhold relatert til seksuell helse, i årlige folkehelse-rapporter. For eksempel er det et stort behov for nasjonale oversikter på prevensjons-vaner i ulike aldersgrupper. Land med langt lavere BNP har bedre prioritering av fagfeltet som del av folkehelseoversikter enn det vi har i Norge.

Det er ønskelig at ny stortingsmelding om folkehelse inkluderer flere elementer innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og satsing på å fremme seksuell helse og livskvalitet, ikke ene og alene og forebygge sykdommer og uønsket graviditet og abort.

Det er viktig at stortingsmeldingen om folkehelse tar utgangspunkt i at vi mennesker er seksuelle hele livet, og at alle har en seksualitet, og at seksuell helse angår både psykisk og fysisk helse.

I tillegg til forebyggende tiltak, er minst like viktig satsing på helsefremmende tiltak. På hvilken måte er intervensjoner for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter tenkt inn i dette å bidra til god helse og økt livs-mestring, for alle, uavhengig av alder, kjønn, status, geografi, funksjonsevne eller minoritets-utfordringer. Hvordan arbeides det i meldingen for at det som skrives innen feltet sikrer inkluderende språk og kan bidra til å fremme og ivareta mangfold?

Innspill fra:
Ann-Karin Valle
Førstelektor
Helsevitenskap
OsloMet

M: 41280060
E-adresse: avalle@oslomet.no

Emneansvarlig for bl.a.
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/Seksuell-og-reproduktiv-helse-og-rettigheter-SRHR-og-selvbestemt-prevensjon
innspill-til-folkehelsemeldingen-SRHR-seksuell-helse