Et område som krever forsterket innsats, og som nærmest har blitt neglisjert de siste årene, er å ta til etterretning viktige forskningsfunn når det gjelder stråling og helse. Statens strålevern hevder at det ikke finnes forskning på dette feltet som viser at elektromagnetisk stråling kan påvirke menneskekroppen negativt. Det er helt supert at de kvalitetssikrer! Men det finnes mer enn nok forskning som er publisert i anerkjente tidsskrifter som viser hvordan elektromagnetisk stråling påvirker kroppen negativt.

Man kan f.eks. se på all forskningen om stråling og helse som er publisert i Medline- der er bare anerkjente forskningspublikasjoner som omtales.

Det er tusenvis av fagfellevurderte studier som er publisert i vanlige vitenskapelige tidsskrifter som har gjort signifikante funn av skadevirkninger.

Det finnes selvfølgelig også noen studier som er publisert i de aller mest anerkjente tidsskriftene som folk flest kjenner til. PloS er et slikt høystatustidsskrift som folk har hørt om selv om de ikke kjenner fagfeltet, se for eksempel:

De Iuliis, G. N., Newey, R. J., King, B. V., Aitken, R. J. (2009). Mobile Phone Radiation Induces Reactive Oxygen Species Production and DNA Damage in Human Spermatozoa In Vitro. PLoS One, 31;4(7):e6446. doi: 10.1371/journal.pone.0006446. [PlosOne]

Men mer overbevisende enn en studie i PloS synes jeg personlig det er at det er så mange studier på dette. Her er en liste med 312 referanser til publiserte studier som viser skadevirkninger på fertilitet (generelt, ikke bare menn) og graviditet (sist oppdatert i 2012).
Også er det jo de store kreftstudiene fra veldig anerkjente institutter, som det amerikanske National Toxicology Program,(referansene ligger i omtalen jeg har lenket til), samt det italienske Ramazziniinstituttet (For eksempel Falcioni et al 2018).
Store kohort-studier pleier vel forresten også ha overbevisningskraft, fordi de er så omfattende :
Foerster, M., Thielens, A., Joseph, W., Eeftens, M., & Röösli, M. (2018). A Prospective Cohort Study of Adolescents’ Memory Performance and Individual Brain Dose of Microwave Radiation from Wireless Communication. Environmental Health Perspectives, 126(7), 077007. http://doi.org/10.1289/EHP2427 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6108834/
Studien är en uppföljning av en tidigare studie från 2015. Studien omfattar 670 ungdomar i åldern 12-17 år.Studien visar att kumulativ exponering för mobiltelefoner försämrar minnet särskilt när det gäller förmågan att känna igen objekt, mönster och former. Denna minnesfunktion finns huvudsakligen i den högra hjärnhalvan. Forskarna rapporterar att de såg ett samband mellan ungdomars användning av mobiler och försämrad minnesfunktion men sambandet blev starkare för de som använde mobilen vid just den högra sidan. (Fra svensk omtale). Svekkelsen av hukommelsen var også tydelig knyttet til stråledose.

Fra sammendraget:
Results:
We found decreased figural memory scores in association with an interquartile range (IQR) increase in estimated cumulative RF-EMF brain dose scores: −0.22 (95% CI: −0.47, 0.03; IQR: 953 mJ/kg per day) in the whole sample, −0.39 (95% CI: −0.67, −0.10; IQR: 953 mJ/kg per day) in right-side users (n = 532), and −0.26 (95% CI: −0.42, −0.10; IQR: 341 mJ/kg per day) when recorded network operator data were used for RF-EMF dose estimation (n = 274). Media usage unrelated to RF-EMF did not show significant associations or consistent patterns, with the exception of consistent (nonsignificant) positive associations between data traffic duration and verbal memory.
Conclusions:
Our findings for a cohort of Swiss adolescents require confirmation in other populations but suggest a potential adverse effect of RF-EMF brain dose on cognitive functions that involve brain regions mostly exposed during mobile phone use.

Og her er en liten ny rottestudie med samme resultat:
Varghese R, Majumdar A, Kumar G, Shukla A. (2018). Rats exposed to 2.45GHz of non-ionizing radiation exhibit behavioral changes with increased brain expression of apoptotic caspase 3. Pathophysiology. 2018 Mar;25(1):19-30. doi: 10.1016/j.pathophys.2017.11.001
Fulltekst: https://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680(17)30052-4/fulltext
PubMed sammendrag: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29153770

Men mer interessant er det at det er mange flere studier med slike og tilsvarende funn: Her er en liste over 20 publiserte studier fra de siste årene som finner kognitive skadevirkninger hos forsøksdyr (rotter og mus) etter eksponering for Wi-Fi-signaler godt under grenseverdiene.
Dessuten nok en kohort-studie:
Birks et al (2017). Maternal cell phone use during pregnancy and child behavioral problems in five birth cohorts. Environ Int., 2017 Jul;104:122-131. doi: 10.1016/j.envint.2017.03.024. Epub 2017 Apr 7. [PubMed] Totalt rapporterte 38,8 % av mødrene, hovedsakelig fra den danske kohorten, at de ikke hadde brukt mobiltelefon under graviditeten, og disse mødrene hadde mindre sannsynlighet for å få barn med generelle atferdsmessige, hyperaktivitets- / konsentrasjons- eller følelsesmessige problemer. Det ble funnet belegg for en tendens til økt risiko for barns adferdsproblemer for de kategoriene av mødre som brukte mobiltelefon under svangerskapet når det gjaldt hyperaktivitet/konsentrasjonsproblemer (OR [odds ratio] for problemer i klinisk område: 1.11, 95%CI 1.01, 1.22; 1.28, 95%CI 1.12, 1.48, blant barn av mødre med middels og høy bruk av mobiltelefon under svangerskapet, henholdsvis). Denne sammenhengen var rimelig konsistent på tvers av kohortene og mellom kohorter med retrospektive og prospektive innsamlede data om mobiltelefonbruk. Men konklusjonen tar et visst forbehold om at mødrene kanskje kan ha husket sin mobilbruk feil.

Skal vi se om vi kan komme hverandre i møte? Vi må ut av komfortsonen, og vi trenger mer enn noe annet en diskusjon rundt dette. Og her kan dere bidra!

Dette er et stort samfunnsmessig problem. Det ser ut til at «alle» skjønner utfordringene som strålingesbelastningen medfører, bortsett fra Statens strålevern. De sitter som en propp i systemet. Men det er nok ikke vondt ment.

La oss se hva vi sammen kan få til!