AMS-målerne sender mikrobølget, kraftig modulert stråling i form av «partikkel-skurer». Slike skurer inneholder lavfrekvent stråling i tillegg. WHOs kreftinstitutt IARC har klassifisert begge disse frekvensområdene som mulig kreftfremkallende (klasse 2B) (IARC 2002, IARC 2011), og mange forskere mener de burde klassifiseres strengere. Også Europarådet (2011) har kommet med sine sterke advarsler og oppfordret til rask reduksjon av slik eksponering i stedet for en økning, som vi nå får. Innføring av «smartmålere» er altså et stort skritt i feil retning.

Kraftselskapene vet kanskje ikke at grenseverdiene måler faren for akutt oppvarming, ikke faren for skadelige langtidsvirkninger og at grenseverdiene derfor ikke er relevant målestokk for biologiske virkninger blant forbrukere også om natten når cellene skal reparere dagens DNA skader.

Den seneste offentliggjøring av en omfattende analyse av 100 forskningsstudier viser overbevisende at trådløs teknologi utløser oksidativt cellestress og invaliderende symptomer for 8-10 %. Den nye rapporten øker dessuten mistanken om en sammenheng mellom radiofrekvent stråling og kreft.

Kloden rundt rapporteres det nå om folk som blir syke eller føler ubehag etter at «smartmålere» ble installert. De alvorlige plagene er i form av høyere puls, økt hjerterytme, tiltagende nervøsitet, søvnproblemer og økt forekomst av kreft og sist men ikke minst forandringer i DNA.

Forskningsresultater rapporterer en rekke nye plager – søvnløshet, hodepine, tinnitus, utmattethet, vansker med å tenke, dysestesi (unormale følelser i huden) og omtåkethet (Lamech 2014).

Alle disse analysene og erklæringer fra fagfolk står i direkte motstrid til konklusjonene fra de utvalg som Statens strålevern baserer sine standpunkter på. Disse utvalgene utsettes for veldokumenterte anklager om å fungere som forsvarsverk for nærings- og sektorinteresser, med presis samme virkemidler som brukt i sin tid av tobakksindustrien.
For nærmere omtale og kildehenvisninger vedrørende bakgrunnen for dagens strålevernspolitikk og hvordan disse utvalgene fungerer og hva de kritiseres for, se for eksempel Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, Vedleggets kapitler 7 – 10. Kan lastes ned på https://einarflydal.com/nedlastinger/