Teknas medlemmer bidrar til bedre folkehelse på flere områder, aktuelle områder/temaer:

 1. Forebygging:

Teknas medlemmer jobber for å fremme folkehelse og livskvalitet og om å redusere risiko for sykdom og skade.

 1. Tekna arbeider for å skape et arbeidsliv som fremmer psykisk helse ved å ta hensyn til arbeidstakeres utfordringer og behov (Tekna som fagorganisasjon på overordnet nivå – passe på at myndighetene legger til rette for et organisert arbeidsliv). Skape møteplasser for medlemmer som midlertidig er utenfor arbeidslivet for å motvirke ensomhet og isolasjon, samt kompetanseheving.
 2. Skape et arbeidsliv som gjør at eldre arbeidstagere kan stå i jobb så lenge de ønsker og at de har mulighet til dét utover laveste pensjonsalder.
 3. Vann og helse – Teknas medlemmer har som mål å beskytte menneskers helse og velvære ved bedre vannforvaltning, herunder beskyttelse av vann og økosystemer, og ved å forebygge, kontrollere og redusere vannrelaterte sykdommer.
 4. Mattrygghet og matsikkerhet – Bioteknologi kan bidra til å øke matsikkerheten, og å møte det økende behovet for mat på en bærekraftig måte. Økt mattrygghet og matsikkerhet vil være viktige bidrag til å fremme folkehelse og livskvalitet.

 

 1. Helseteknologisk utvikling:

Teknas medlemmer bidrar med kompetanse innen forskning, utvikling og drift innen helsetekonologi. Vi bidrar også i samarbeidet mellom befolkningen i hjemmet/i primærhelsetjenesten/i sykehusene (både private og offentlige tjenestetilbud) og universitetsmiljø/bioteknologiske bedrifter (brukermedvirkning).

 1. Moderne teknologi vil bidra til at flere eldre bor hjemme, og at de med kroniske sykdommer lettere kan utføre egen behandling utenfor sykehusene. Særlig digitale teknologier påvirker industrien, tjenestene og pasientens liv generelt – digitale hjem. Her er det også viktig med personvern og datasikkerhet!
 2. Persontilpasset medisin (presisjonsmedisin): Dette er forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte. Dette krever teknologisk skreddersøm og utvikling.
 3. Utvikling av nye (biologiske) legemidler.
 4. Utvikling av mer effektive, presise og brukervennlige diagnostiske verktøy og behandlingsmetoder. F.eks. innen digitalisering av cytologisk avlesning, bildediagnostikk, analyseroboter, kirurgiske roboter, deep learning, osv.
 5. Personvern og bedre pasientsikkerhet: Helsevesenets IT-løsninger/ e-helse/pasientjournaler krever høy grad av sikkerhet, brukervennlighet, driftsikkerhet og lagringskapasitet. Dette er en STOR utfordring i dag.
 6. Utvikle digitale løsninger som i seg selv utfører eller støtter behandling, for eksempel mental trening og eksponeringsterapi ved psykiske lidelser. F.eks. gamification.
 7. Være sentrale aktører i arbeidet for å motvirke spredningen av antimikrobiell resistens, samt utvikle alternative behandlingsmetoder.