Holdningsendring og nye standarder i forhold til eksponeringen av EMF-stråling kontra folkehelsa.

Jeg vil benytte anledningen til å uttale meg ved å vise til vedlagte link fra Einar Flydal og hans innspill i denne sammenheng.

Det er nok mange områder som kan forbedres i fht bedre folkehelse, men i likhet med Flydal, og på bakgrunn av den omfattende dokumenterte forskning som finnes på området, anser jeg også stråling fra EMF-kilder som den desidert største trusselen mot folkehelsa i nyere tid.

I særdeleshet er jeg dypt bekymret for den oppvoksende generasjon som ufrivillig har havnet i en tidsepoke der de blir eksponert for stråling så godt som døgnet rundet, de fleste nå allerede fra de ligger i mors liv, dvs i den mest sårbare fasen da organer og livsviktig systemer dannes og utvikles.

Man må jo spørre seg med hvilken rett dagens voksne (med myndighetenes velsignelse) har til å påtvinge våre barn og unge en miljøgift som truer både helse og liv? Barna, som er helt prisgitt de omgivelser de fødes inn i og den standard av beskyttelse /event mangel på sådan, vi voksne legger til rette for.

Jeg finner det svært kritikkverdig, og ikke minst veldig trist, at norske myndigheter med Statens Strålevern som høyeste myndighet, har satt en standard med så skyhøye grenseverdier at disse forholdene tillates og endog bygges ut, istedetfor å begrenses.

Når personer med mindre innflytelse (som u.t.) forsøker å informere/advare andre i omgivelsene om disse tingene, møter man ofte skepsis og mistro.. «Jamen Statens strålevern sier da at det er helt trygt!» og så fortsetter de å skrolle nedover smarttelefonen over den gravide magen..

Det er en merkverdig trygghet med mørke undertoner i det å bo i et land med høy levestandard og økonomi, demokrati og fravær (iallefal enn så lenge) av kriger og store klimakatastrofer, mens barn og voksne pepres av usynlig mikrobølget stråling døgnet rundt, de fleste uten å forstå det.
Det er Wi-fi rundt oss overalt, fra mobiltelefoner, mobilmaster, sendere og smartmålere både hjemme (stadig «smartere» hus), i barnehagen, på skolen i alle trinn (trådløse I-pader er blitt den nye standarden), på kjøpesentrene, i fritida og hvor som helst man måtte befinne seg.

Våre barn, og selvsagt hele befolkningen, fortjener å leve sine liv i trygge og sunne omgivelser. Da er det helt grunnleggende at myndighetene nå, uten å nøle, bestreber seg alt de kan etter å begrense eksponeringen av EMF-stråling i alles omgivelser. Statens Strålevern må endre holdning og vise respekt for alle advarslene og appellene fra uavhengige leger og forskere verden over, for folkets skyld.

Ny teknologi er flott men bør ikke brukes ukritisk. Internet kan kables, mobilbruken begrenses, AMS-målere kan også kables eller helst byttes tilbake til analoge målere. Videre bør det bli obligatorisk med opplysning/utdanning av folket, og især legestanden, i faget om hvordan eksponering fra EMF-stråling påvirker biologisk liv. Slik kan alle ta sine forholdsregler og beskytte seg og sine.
Folkets Strålevern og EMF-consult er noen av mange som kan gi gode råd og veiledning i forhold til dette.

Jeg mener personlig at dette haster veldig. Dagens nivå av stråling er som nevnt allerede en stor belastning på helsa vår, herunder endog evnen til reproduksjon.

Man tør knapt tenke på hvordan skal det bli når 5G kommerfor fullt! Bekymrede røster påstår at vi er i ferd med å sage av den greina vi sjøl sitter på. Derfor MÅ ansvarlig myndigheter, våkne NÅ og ta i bruk Føre-var-prinsippet, det trengs ikke flere advarsler!

Mvh

Tove Rostad