Trøndelag fylkeskommune vil minne om og understreke at fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeidet er hjemlet i folkehelselovens §§ 20-21. Der står det at fylkeskommunen skal fremme folkehelse gjennom regional utvikling og planlegging. Videre skal fylkeskommunen være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, for eksempel gjennom partnerskap. Disse bestemmelsene underbygger nettopp betydningen av hvor viktig det er å ta overordnede regionale grep for å sikre både regionale og lokale strukturer som legger til rette for et langsiktig folkehelsearbeid.

Et annet punkt Trøndelag fylkeskommune ønsker tatt hensyn til i Folkehelsemeldinga er at det foreligger betydelig forskning om sammenhengen mellom kultur, helse og folkehelse som viser at kulturdeltakelse har en større betydning for helsa enn tidligere antatt. Det er derfor viktig at kultur blir en faktor som tas med i en helhetlig nasjonal folkehelsestrategi