Utfordringer innen miljørelatert folkehelse.

Ifølge WHO så er miljøet en vesentlig årsak til 20% av dødsfall i Europa. Norge mangler i dag en sentral og koordinerende satsing på de miljømedisinske problemstillingene. Den faglige kompetansen innenfor miljørelatert folkehelse er tilfeldig spredt og benyttes ikke optimalt for forskning og forebyggende arbeid. Dette fører til store sosiale og geografiske helseforskjeller.

Vi mener fokus på miljø og helse må bli større og bredere i den nye folkehelsemeldingen. Samhandling og tverrfaglige initiativ er avgjørende for å beskytte folkets helse fra farlige og forurensede miljøer.

Miljørettet helsevern i kommunene, fylkeskommuner og nasjonale organisasjoner står overfor et økende problem, og samtidig opplever de at eksisterende kompetansemiljøer innen miljørelatert helse bygges ned.

Helsedata blir ikke koordinert og ivaretatt, om dette blir satt i system vil dette gi verdifull kunnskap om langsiktige helseeffekter forårsaket av miljøet.

Samhandling og tverrfaglig kompetanse.

Kommunene i Grenland, Vekst i Grenland og Telemark Fylkeskommune har initiert et prosjekt der vi utforsker mulighetene for å etablere et nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse. Bak initiativet står også Sykehuset Telemark, Herøya industripark, Universitetet i Sørøst-Norge og Norges astma- og allergiforbund. En intensjonsavtale er signert.

Prosjektet har en målsetting om å være et samlende og tverrfaglig nettverk, som bidrar til forskning, forebygging og nyskaping innen miljørelatert helse.

Vi ser at det er et stort behov for:
Pasientnær forskning og brukerorientert kunnskapsgenerering
Samling og formidling av eksisterende kunnskap
Grønn og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling

Forebyggende tiltak vil hindre og redusere antall sykdomstilfeller. Det vil redusere offentlige utgifter som er knyttet til det store antallet nordmenn med ikke-smittsomme sykdommer, som er forårsaket eller forverret grunnet miljøeksponeringer.

Det er en voksende uro knyttet til hvordan forurensing og klimaendringer påvirker befolkningens helse. Her har Norge en mulighet til å spille ene enda sterkere internasjonal rolle enn vi gjør i dag.

Med vennlig hilsen
Maren Anne Røed – 14.september 2018
Prosjektleder nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse

KMH-konsept-15.09.18